1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Biuro Podróży Kairos Travel, ul. W. Pola 31/29, 91-028 Łódź.

 2. Kontakt z Administratorem w sprawach danych osobowych może być realizowany listownie na adres: W. Pola 31/29, 91 – 028 Łódź, a także przez drogą elektroniczną na adres mailowy biuro@kairostravel.pl

 3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w rozporządzeniu parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r, oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r.

 4. Przetwarzamy Państwa dane osobowe w następujących celach:

 • zawarcia i wykonania umowy z klientem lub kontrahentem, (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Będziemy przetwarzać dane osobowe przez czas trwania umowy, a po jej zakończeniu do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń.

 • rozpatrywania skarg i reklamacji, (art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. f RODO).

 • dochodzenia lub obrony przed roszczeniami prawnymi, (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe przez czas trwania postępowań w zakresie dochodzonych roszczeń.

 • archiwizowania dokumentów, tj. umów i dokumentów rozliczeniowych, (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Będziemy przetwarzać dane osobowe przez okresy wskazane przepisami prawa, przez czas kiedy ich przechowywanie mieści w ramach prawnie uzasadnionego celu administratora regulowanego czasem możliwego dochodzenia roszczeń.

 • prowadzenia działań marketingowych z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Działania te ze względu na inne obowiązujące przepisy, w szczególności ustawę prawo telekomunikacyjne i ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną, prowadzone są na podstawie posiadanych zgód. W każdym czasie możecie Państwo wycofać zgodę.

 1. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz firmy hostingowe, podmioty świadczące usługi IT, podmioty świadczące usługi prawne.

 1. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.

 2. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do kopii danych, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

 3. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 4. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 5. Wszelkie zmiany wprowadzane przez nas do Polityki Prywatności w przyszłości będą publikowane w witrynie Administratora i wejdą w życie po zaakceptowaniu zmodyfikowanej polityki prywatności, o której zostaną Państwo zawiadomieni w drodze pojawiającego się okna (pop-up window). O ile to możliwe, uprzejmie prosimy o regularne sprawdzanie naszej witryny w celu sprawdzenia aktualizacji naszej Polityki Prywatności.