1. ZAWARCIE UMOWY

  1. Przed podpisaniem umowy o udział w imprezie organizowanej przez Kairos Travel, zwane dalej organizatorem Klient winien zapoznać się z niniejszymi warunkami uczestnictwa stanowiącymi integralną część umowy.
  2. Zawarcie umowy następuje z chwilą podpisania druku umowy przez osobę zgłaszającą udział w imprezie – Klienta oraz przedstawiciela Organizatora sprzedającego imprezę.
  3. Warunkiem wpisania na listę uczestników jest wpłata I raty w wysokości 30% wartości imprezy (w przypadku zgłoszenia w terminie krótszym niż 30 dni przed imprezą należy jednorazowo wpłacić pełną cenę imprezy), oraz złożenie u Organizatora wypełnionego druku umowy. Jeżeli uczestnik jest niepełnoletni umowa musi być podpisana przez ustawowego opiekuna.
  4. Przy zawieraniu umowy Organizator określa rodzaj dokumentów niezbędnych do realizacji wyjazdu oraz termin dostarczenia ich do Organizatora. Brak takich dokumentów jest równoznaczny z rezygnacją z uczestnictwa w imprezie z winy Klienta.
  5. Postanowienia zawarte w umowie, odnoszące się do ceny oraz opisu świadczeń, wiążące są od chwili podpisania umowy.
 2. REZYGNACJA Z IMPREZY

  1. Rezygnacja z imprezy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej i musi zawierać datę jej zgłoszenia u Organizatora.
  2. Klientowi przysługuje zwrot dokonanej wpłaty jeżeli rezygnacja lub niemożność wzięcia udziału w imprezie następuje z przyczyn leżących po stronie Organizatora tj.:
   1. zmiana warunków imprezy (cena, termin, trasa, miejsce i standard zakwaterowania, środek transportu).
   2. odwołanie imprezy
  3. Klient może odstąpić od umowy w każdym czasie przed rozpoczęciem imprezy. Klient otrzyma zwrot wpłaconej kwoty na poczet imprezy po potrąceniu poniesionych przez Organizatora nakładów i kosztów związanych z przygotowaniem imprezy ora odwołaniem uczestnictwa Klienta w imprezie.  Opłatapodlega potrąceniu z wpłaty dokonanej przez Klienta i  wynosi 20 % w przypadku rezygnacji na co najmniej 60 dni przed rozpoczęciem imprezy, 30 % w przypadku rezygnacji na co najmniej 45 dni przed rozpoczęciem imprezy, 50 % w przypadku rezygnacji na 30 dni  przed rozpoczęciem imprezy, 100 % w przypadku rezygnacji w 20 dniu lub krócej przed rozpoczęciem imprezy.
  4. Klient może bez zgody Organizatora przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w imprezie turystycznej wszystkie przysługujące mu z tytułu umowy o świadczenie usług turystycznych uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej umowy obowiązki. Przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków, o którym mowa jest skuteczne wobec Organizatora , jeżeli klient zawiadomi go o tym przed rozpoczęciem imprezy turystycznej w terminie określonym w umowie. Za nie uiszczoną część ceny imprezy turystycznej oraz koszty poniesione przez Organizatora w wyniku zmiany uczestnika imprezy turystycznej klient i osoba przejmująca jego uprawnienia odpowiadają solidarnie.
  5. Ponadto za rezygnację przez Klienta zakupionej imprezy uważa się:
   1. niedotrzymanie przez Klienta określonych w umowie terminów
   2. nie przybycie na zbiórkę (przy wyjeździe zbiorowym środkiem transportu)
   3. nie zgłoszenie się do pilota / rezydenta / kontrahenta w miejscu realizacji świadczeń (przy wyjeździe własnym środkiem transportu)
   4. choroba lub inne przypadki losowe.
  6. Klient imprezy może ubezpieczyć się od kosztów rezygnacji i przerwania podróży podczas imprezy turystycznej.
 3. REALIZACJA UMOWY, REKLAMACJE

  1. Klient zobowiązany jest do posiadania aktualnie obowiązujących dokumentów upoważniających go do przekroczenia granic.
  2. Klient zobowiązany jest do przestrzegania regulaminów i innych przepisów obowiązujących w kraju pobytu, obiektach noclegowych, gastronomicznych, jak również zaleceń pilota (np. co do miejsca zbiórki).
  3. Organizator odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług turystycznych, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie:
   1. działaniem lub zaniechaniem klienta,
   2. działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nie uczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych
   3. działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć,
   4. siłą wyższą.
  4. Klient ma prawo wnieść reklamacje. Reklamacje winny być składane do Organizatora w formie pisemnej w terminie do 30 dni od chwili umownie przewidzianego zakończenia imprezy. Reklamacje rozpatrywane będą w terminach przewidzianych przez obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa.
  5. Organizator ogranicza odpowiedzialność za niewykonanie i nienależyte wykonanie usługi w czasie imprezy turystycznej do dwukrotnej wartości ceny imprezy. Ograniczenie, o którym mowa nie może dotyczyć szkód na osobie.
  6. Organizator odpowiada za wykonanie lub nienależyte wykonanie umowy według zasad określonych w kodeksie cywilnym i umowach międzynarodowych w powiązaniu z ustawą z dnia 29.08.1997r o usługach turystycznych (Dz.U.223 poz 578. poz 2268 z późniejszymi zmianami)
  7. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją umowy będą rozstrzygane polubownie, a w razie braku porozumienia mają zastosowanie przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego

GWARANCJA UBEZPIECZENIOWA ORGANIZATORA TURYSTYKI w AXA TUiR S.A. nr: 2018-05.252.730